Siirreltävän pölynerottimen valintaopas

1. Imuteho/Paino

Huomioi, mikä on koneen imuteho suhteessa sen painoon ja käsiteltävyyteen. Moottorin suuruus ei kerro koneen toimintatehoa, vaan sen alipaine ja ilma­ irta (kPa x m3/h) työskentelykohteessa (tavallisesti noin 10-20 kPa). Mitä kevyempi imuri on, sitä tehokkaammin sitä voidaan käyttää – onhan sen käsittely helppoa ja nopeaa.

2. Materiaalin käsittely

Pöly, täyttömateriaalit, lastut jne. voidaan kerätä ja siirtää imun avulla. Nesteet materiaalimäärän ollessa suuri, voidaan järkevällä toimintatavalla säästää huomatta­ asti rahaa ja aikaa. Sen vuoksi on tärkeää, että koneen ja imettävän materiaalin käsittely tapahtuu ergonomisesti. Rakenteen täytyy myös minimoida pölyn leviämisen suodattimien ja pölysäkkien vaih­dossa. Imuroitu pöly ei saa päästä takaisin ym­päristöön säkin tyhjennyksen ja suodattimen vaihdon yhteydessä.

3. Äänitaso

Vaikka äänitasoa ei pidettäisikään kuulolle vaarallisena, on koneen ääni aina lisärasitus työnte­kijöille. Vertaa imurin ääniarvoja siihen, mitä muita ääniä työympäristössä on. Tavoit­teena on, että imuri ei lisää melua. Imurin äänitason pitää olla vähintään 5 dB(A) pienempi kuin työympäristön muiden taustaäänien. Äänitasoja verrattaessa on etäisyyden oltava sama.

4. Suodatus

Valitse suodatusjärjestelmä sen mukaan, että laite ei menetä kapasiteettiaan muutaman käyttöminuutin jälkeen. Dustcontrolin pölynerot- timet erottavat pölyn kolmessa päällekkäisessä vaiheessa: 

  1. Karkean aineen erottelu syklonissa
    – Hyvässä syklonissa on oikeat mittasuhteet moottorin tehoon verrattuna. Yleisesti ottaen mitä pidempi sykloni, sitä parempi.
  2. Hienosuodatus –  Hienosuodatin suojaa HEPA-suodatinta ja sen vaihtaminen on halvempaa. Dustcontrol suosittelee, että hienosuodatin vaihdetaan usein. Tämä pidentää mikrosuodattimen käyttöikää. Kartiomaisen ja laskostetun suodatinpatruunan avulla aikaansaadaan suurin suodatusalue/paras ilmavirta verrattuna muihin markkinoilla oleviin suodatinmalleihin. Laitteessa pitäisi olla myös suodattimen merkkivalo sekä tehokas suodattimen puhdistusjärjestelmä. Joihinkin käyttötarkoituksiin, kuten betonilattian hiomiseen, tarvitaan PTFE- tai TeflonTM -päällystetty hienosuodatin.
  3. Mikrosuodatus – Älä riskeeraa terveyttäsi, tällä suodatuksella voidaan saada lähes 100 % suodatusteho. Jos ilma puhalletaan takaisin työympäristöön, suosittelemme voimakkaasti HEPA H13- mikrosuodattimen käyttöä. Jos tarkoituksena on poistaa vaarallinen pöly, miksi se pitäisi silloin puhaltaa takaisin työympäristöön?

5. Imusuojat

Dustcontrol kehitti kohdepoiston käsitteen jo 50 vuotta sitten! Kohdepoisto on tehokkain tapa pitää työympäristö puhtaana. Dustcontrolin imusuoja sieppaa pölyn ja savun heti niiden syntykohteesta. Imusuoja voidaan yhdistää lähes kaikkiin moottorikäyttöisiin työkaluihin.

Viime aikoina eräät laitteiden valmistajat ovat integroineet omat imusuojansa. Ne voidaan helposti yhdistää Dustcontrolin liitosmuhvien, osanumerot 2109 (26mm) tai 2121 (32mm) avulla Dustcontrolin pölynerottimiin. Voit käyttää käsityökaluja ilman pölyä, kun otat käyttöösi Dustcontrolin pölynerottimen.

6. Sovellukset

Betonipöly

Raskaat työtehtävät, kuten betonin hionta, vaativat paljon pölynerottimelta ja suodattimelta. Tämä työ aiheuttaa paljon erittäin hienoja hiukkasia, joten saatat tarvita PTFE-suodatinta tai teflonkäsiteltyä suodatinta. Suosittelemme, että suurissa lattian hiontalaitteissa käytetään myös esierotinta. Teflonsuodattimella varustettu DC Tromb Twin tai PTFE-suodattimella varustettu DC Storm ovat parhaat pölynerottimet tällaisiin työtehtäviin.

Nesteet

Kaikkia Dustcontrolin pölynerottimia voidaan käyttää pienten nestemäärien imurointiin. Dustcontrolin tuotevalikoimaan kuuluu kuitenkin myös erityinen neste-erotin, jota voidaan käyttää esim. betonin kairaamiseen.

Metallilastut

Suosittelemme terässäiliön käyttämistä, kun imuroit teräviä esineitä kuten metallilastuja. Kaikki pölynerottimet voidaan tilata terässäiliöllä varustettuna. 


Vaaralliset materiaalit

Käyttäjän on noudatettava erityisiä varotoimenpiteitä, kun käsitellään vaarallisia materiaaleja, kuten piipölyä ja PCB:tä (terveydelle vaarallisia kemikaaleja). Ensinnäkin edellytetään, että käytössä olevassa laitteessa on vähintään HEPA H13-suodatin. Toiseksi, laitteissa on käytettävä imusuojia, jotta vaarallista pölyä ei pääse ilmaan. Kolmanneksi, käytössä on oltava ylimääräinen ilmanpuhdistin, joka puhdistaa työympäristön ilmaa. Viimeisenä varotoimenpiteenä käyttäjän tulee suojata itsensä naamarilla, silmäsuojaimilla ja suojavaatteilla.


Räjähdysvaaralliset ympäristöt – ATEX

Nesteet ja kaasut eivät ole ainoita räjähdysvaarallisia aineita. Myös ilmaan sekoittuneet erittäin hienot pölyhiukkaset voivat räjähtää. Staattisesta varauksesta syntyvä pieni kipinä tai sähkömoottorista tuleva kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen pölynerottimen sisällä. Eurooppalainen ATEX-direktiivi määrittää, miten räjähdysvaarallisissa ympäristöissä tulee toimia. Se luokittelee laitteet eri ryhmiin ja kategorioihin ja antaa ohjeita siitä, miten riskialueet voidaan tunnistaa ja miten tuotantolinjan eri alueita tulee käsitellä. Dustcontrolin EX- – tuotelinja täyttää ATEX-vyöhykkeen 22 vaatimukset.

7. Oikea koko

Voit määrittää sopivimman pölynerottimen tiettyyn käyttötarkoitukseen kahden seikan avulla:

Ensiksi, määritä tarvittava ilmavirta imusuojan/suuttimen koon ja käyttötarkoituksen perusteella. Tämä vaikuttaa puolestaan siihen, mikä pölynerotin on sopivin, kun otetaan huomioon suodatinalue ja sisääntuloaukon koko. 

Seuraavaksi, mitä pidempiä letku ja putken osat ovat, sitä suuremmaksi järjestelmän painehäviö muuttuu. Pölynerottimelta vaaditaan suurempaa paineenkehityskykyä, kun sillä käsitellään suuria materiaalimääriä (voimakas puhdistus, imu tms.).

Dustcontrol FIN Petikontie 4, 01720 Vantaa