Esierottimet

Kun käsiteltävänä on suuria materiaalimääriä, on käytettävä esierotinta. Esierotin asennetaan työpisteen tai keskusyksikön yhteyteen.

Esierotinta on käytettävä:

  • kun tietty materiaali halutaan kerätä talteen
  • materiaalinsiirrossa
  • putkistoon menevän materiaalimäärän pienentämiseksi
  • keskuyksikön ylikuormituksen estämiseksi
  • tukkeutumavaaran estämiseksi
  • nesteitä eroteltaessa

Esierottimen valinnassa on huomioitava:

  1. Käsiteltävät pölytyypit.
  2. Yksikön asennuspaikka ja tyhjennyksen suoritus.
  3. Kohteessa esiintyvät ilmamäärät.

Pree separators

 

 cyclonic-principle

1. Sykloniperiaate: imuaukko on sijoitettu tangentiaalisesti niin, että kiertää syklonivaipan sisäpintaa vasten. Laite erottelee myös hyvin pienet hiukkaset (1/100 mm) hyvin tehokkaasti.

 

internal-principle

2. Laskukammioperiaate: Ilma syötetään suurella nopeudella säiliöön. Poistoaukko sijaitsee imuaukon takana, joten karkeat hiukkaset sinkoutuvat säiliöön, kun ilmavirtauksen suunta käntyy.

 

Esierotin

Esierottimia on käytettävä aina, jos eroteltava materiaali on hyvin karkeaa tai sitä on kohteessa runsaasti. Esierotin voidaan asentaa työpisteen yhteyteen esim. erilliskäsittelyn ja kierrätyksen toteuttamista varten, tai se voidaan sijoittaa keskusyksikköön.

Esierottimen toimintatapa on dynaaminen, eli ilmavirran suuntaa vaihdetaan siten, että materiaali sinkoutuu pois ilmavirrasta. Tämä voidaan toteuttaa syklonissa tai nk. laskukammiossa. Laskukammio on yleensä säiliön muotoinen ja sen toisessa päädyssä on imu- ja poistoaukko. Kun ilmavirran suunta kääntyy, karkea materiaali sinkoutuu säiliön sisään.

Koska esierottimia käytetään kohteissa, joissa poistojärjestelmä joutuu käsittelemään suuria materiaalimääriä, on tärkeää suunnitella myös poistoyksiköt huolellisesti. Dustcontrol voi tarjota useita erilaisia vakioratkaisuja, kuten sulkusyöttimet, materiaalin keruusäiliöt ja ruuvijätepuristimet.